Page 2 - Programació cultural de Cassà de la Selva
P. 2

EDITO                                               2022.2
      02                            Joan Casabó
                                   Cultura i Promoció econòmica


         s un plaer poder fer arri- ens ha servit per plantejar una  exposicions al llarg del últims
         bar una vegada més la  temporada amb activitats més  anys, especialment durant la
         programació de cultura  interactives que prendran pro- pandèmia.
      Éd'aquest proper trimestre.  tagonisme de cara al proper tri-
                     mestre.           Les obres que s'hi estan portant
      La programació continua amb                a terme han de de posar fi a la re-
      la música i les arts escèniques  I, per descomptat, el mes de no- habilitació d'un edifici que haurà
      com a elements principals, jun- vembre tindrem Càntut, de la  durat més de 12 anys, entre les
      tament amb el cinema de la mà  mà d'Alter Sinergies, un projecte  dues fases.
      del Cineclub Vuitimig.    que creix i rep reconeixements
                     arreu i que posa a prova, any  La configuració de l'edifici can-
      Torna el Jazzà, amb la voluntat  rere any, la capacitat d'un poble  viarà, la cultura tindrà un segon
      de consolidar aquest cicle de jazz  com Cassà per acollir un festival  pis en exclusiva amb tres sales
      que la temporada passada va fi- amb el nivell de professionalitat  diàfanes on poder celebrar-hi
      nalitzar amb el C-65, una expe- i exigència com és el Càntut. exposicions i espectacles, i una  l'activitat d'acord amb la dispo-
      riència treballada conjuntament              sala de conferències que substi- nibilitat d'espais del moment.
      amb l'Ajuntament de Llagostera. No puc acabar la presentació  tuirà l'actual del primer pis. Però des de l'Àrea s'ha considerat
                     de la programació d'aquest tri-              oportú fer mans i mànigues per  pecial les de Cultura) i no vull
      Torna també La família se'n  mestre sense fer menció d'un  Però això ha implicat canvis  trobar espais que puguin suplir  tancat aquesta línies sense un
      va al mercat de la mà de l'Àrea  aspecte que ens afecta de molt  importants en els espais on es  aquesta mancança. En aquesta  agraïment sincer per aquest so-
      de Promoció Econòmica, des- a prop en l’àmbit cultural. Com  poden celebrar activitats cul- tasca hi han tingut especial  breesforç que ens permet tenir
      prés d'una pausa que admetem  bé sabeu, Can Trinxeria ha estat  turals mentre durin les obres.  implicació tècnics i tècniques  programació de cultura aquest
      massa llarga però que també  seu de multitud d'espectacles i  Hauria estat senzill disminuir  de les diferents àrees (en es- trimestre.


      música


      Cicle de xerrades
      i concerts de jazz i
      músiques improvisades                                                                       ORGANITZA:
         azzà és un projecte de  ques i curiositats del seu resultat
         música en viu ja consoli- musical.
         dat al poble. Un autèntic
      Jclub de jazz per gaudir   Jazzà permet descobrir les
      de propostes destacades de l’es- noves propostes musicals del
      cenari jazzístic actual al nostre  país, és un punt de referència                               HI COL·LABORA:
      entorn.           per a tots aquells amants de la
                     música improvisada en viu.
      Els músics donen a conèixer les
      particularitats del seu projecte,  En aquesta tercera edició, el
      desvetllen el seu procés creatiu i  Jazzà es farà un diumenge de                                PRODUEIX:
      la seva trajectòria, tot plegat per  cada mes a les 19 h a l’Auditori
      crear les complicitats que fan  de la Sala Galà.
      possible gaudir encara més de la
      música en viu.        Jazzà vol ser un punt de tro-
                     bada a Cassà de la Selva per
      Cada concert té un pròleg amb  descobrir algunes de les noves
      converses entre els músics i el  propostes jazzístiques del país
      públic on s’explica de manera  i gaudir plegats de la música en
      propera la seva proposta, tècni- estat pur.
   1   2   3   4   5   6   7