Page 10 - Programació cultural de Cassà de la Selva
P. 10

OCTUBRE › NOVEMBRE › DESEMBRE | 2022                                     *Per a més informació i ins-
                                                                 cripcions anticipades consulteu
      10 CINEMA                                                      cineclubvuitimig@gmail.com

                                                                     0 €     84
                                    divendres 14  octubre                            min.


                                                                       #documental
                                   Perifèria                               #transformació
                                   Xavi Esteban i Odei A. -Etxearte
                                                     erifèria, la pel·lícula do- va dissenyar amb ells aquella
                                     20:00h             cumental té la voluntat  transformació urbanística i que
                                                                 malauradament va morir en un
                                                     d’explicar i divulgar l’ex-
                                     LA SALA         Pperiència del Pla Popular   atemptat terrorista. Els seus fills
                                                  de Santa Coloma amb una mira- van recuperar la seva epopeia i
                                     DEL CENTRE        da del passat, però també des de  amb ella la de tota una ciutat en
                                     RECREATIU         l’actualitat, que promogui una  lluita.
                                                  reflexió sobre la construcció de
                                                  les ciutats i de les àrees dels en- L’experiència del Pla Popular pot
                                   Guió             torns (o l’àrea metropolitana de  ser un mirall d’altres lluites que
                                   Xavi Esteban, Odei A.-Etxearte,  Barcelona en el nostre cas).   es van fer a més barris i ciutats
                                   Xavier Valls, Èrika Sánchez                de la perifèria de Barcelona du-
                                   Fotografia          Xavi Esteban i Odeia A.-Etxearte  rant el franquisme i la transició i
                                   Julián Elizalde        ens presenten l’insòlit i apassio- sense les quals no es pot entendre
                                   Basat en el llibre      nant recorregut de tot un poble,  d’on venim. També pot servir de
                                   De suburbi a ciutat. El Pla  en la seva lluita per aconseguir  referent i d’inspiració per als mo-
                                   Popular de Santa Coloma de  l’espai on viuen i que es con- viments socials d’avui que posen
                                   Gramenet, de la periodista  verteixi en una ciutat realment  en qüestió qui i com decideix com
                                   Odei A. -Etxearte       habitable i digne.  Xavier Valls  són les nostres ciutats.
                                                  i Bauxà va ser l’arquitecte que


       divendres 04  novembre
                                     20:00h

                                     LA SALA
      La cuina                           DEL CENTRE
                                     RECREATIU


      dels homes                               #documental
                                           #domèstic
      de Sílvia Subirós
       0 €     93       Als arxius familiars trobo la cà- Amb l’assistència de la direc-
             min.
                                   tora Sílvia Subirós.
                     mera de 8 mm del meu avi i les
                     cintes domèstiques que va filmar
         er a la meva família la  al llarg de la seva vida. Així des- Guió
         cuina sempre ha estat el  cobreixo la figura de la meva  Sílvia Subirós i Florencia
         més important. El meu  àvia, l’Anna Baret, que sempre  Aliberti
      Pavi, Josep Mercader, va   ha estat un personatge anònim  Muntatge
      ser un xef reconegut. Va crear el  per a mi. La meva mare mai  Florencia Aliberti
      Motel, un restaurant que es va  m’ha parlat gaire d’ella i la gent  So
      convertir en un lloc emblemàtic  que la va conèixer m’ha donat  Cora Delgado
      de la cultura catalana. El meu  una imatge velada i contradic- Música
      pare i els meus germans han se- tòria. Amb material d’arxiu de  Eloi el Bon Noi
      guit amb el llegat del meu avi i jo  diferents èpoques, parteixo de la  Productor executiu
      soc l’única que no s’ha dedicat a  meva història familiar per a ela- Mikel Mas
      la cuina.          borar un relat alternatiu sobre la  Productora
                     cuina i l’anonimat de les dones. Cornelius Films     *(aturats, carnet Cassajove, Casal de Jubilats i Pensionistes de Cassà)
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15