Diada de Sant Jordi

Anunci agenda 01 La Diada de Sant Jordi, del 23 d'abril, també se celebra a Cassà de la Selva amb actes culturals, tallers, parades artesanals i sobretot... moltes roses i llibres!

Període d'inscripcions per a paradistes

Fins al 31 de març de 2019 està obert el període d'inscripcions per disposar d'una parada a la Diada de Sant Jordi que tindrà lloc el dilluns 23 d'abril a la plaça de la Coma de Cassà de la Selva. 

QUINS PRODUCTES ES PODEN VENDRE?
- Llibres, roses i música
- Pastissos, dolços, pans i llaminadures de Sant Jordi
- Artesania
- Articles diversos i d'alimentació relacionats amb la cultura catalana

COM FER LA SOL·LICITUD?


Els interessats en obtenir la corresponent autorització han de presentar una instància electrònica, juntament amb la documentació requerida, que haurà de contenir com a mínim les dades següents: 
- Nom, cognom, NIF/NIE i mitjà preferent a efectes de notificacions (adreça postal o adreça electrònica)
- Número de telèfon on es pugui localitzar fàcilment
- La fira o mercat especial en què vol participar
- Dimensions de la parada
- Detalls dels articles o productes que comercialitzarà, amb indicació de l’origen i sistema de producció, si s’escau
La sol·licitud ha d'anar acompanyada dels documents següents:
- NIF, NIE o CIF
- Declaració responsable d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social, amb l’Ajuntament de Cassà de la Selva (en cas de ser resident d’aquest municipi) i de disposar de l’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques.
- Assegurança de responsabilitat civil
- En cas de sol·licitud de venda de productes alimentaris caldrà aportar, a més, una còpia del certificat de formació en manipulació d’aliments.
- Fotografia dels productes o de la parada

 end faq

Programes de Sant Jordi a Cassà

Fotografies del Sant Jordi a Cassà
001002003004005006007008009010011012013014015016017018019