Page 3 - Festival Càntut 2019
P. 3

Quarta edició


             del Festival Càntut
      A la vora del foc, al bar, jugant, pa- ocasions per cantar en comunitat.
      rant la fresca... quants espais i mo- Asseiem-nos (o no) i seguim can-
      ments idonis per sentir històries,  tant al voltant d’una taula, expli-
      cantarelles, cançons i contes! No- cant-nos històries a cau d’orella,
      més cal parar bé l’orella per viure  escoltant-nos i sentint-nos els uns
      i fer-nos nostres aquells relats que  als altres!
      tan sols amb la veu han anat pas-
      sant de generació en generació.
      Un any més, el Festival Càntut
      torna a Cassà de la Selva per explo-
      rar les músiques de tradició oral
      des d’una mirada del segle XXI.
      Una quarta edició amb concerts,
      espectacles multidisciplinars, ta-
      llers, exposicions i propostes per
      a tots els públics, sense oblidar les
   1   2   3   4   5   6   7   8